Tavşanlı Mobil
Tavşanlı menüsü

Tavşanlı Firma rehberi

Tavsanli Firma Rehberi
Tav?anl? | Tav?anl? Firma Rehberi

 Tav?anl? ilçesinde oturuyorsan?z ya da buraya ilk defa gelmi?seniz ve bu ilçenin nas?l bir yer oldu?unu merak ediyorsan?z Tav?anl? firma rehberi bu konuda size yard?mc? olacakt?r. Tav?anl? portal ilçe hakk?nda geni? bilgi yelpazesi sunmaktad?r. Tav?anl? ile ilgili merak ettikleriniz ya da arad???n?z her ?ey için www.tavsanli.gen.tr adresini ziyaret etmenizde fayda vard?r. Tav?anl?'n?n tarihçesi, nüfusu, geçim kaynaklar?, ula??m? gibi konularda çe?itli bilgiler verilmektedir. En önemlisi de ula??m konusunda her ?ey verilmektedir.
 
 Tav?anl? ?ehir Portal? Nedir?
 
 www.tavsanli.gen.tr ilçe hakk?nda ara?t?rd???n?z, merak etti?iniz her ?eyi içinde bar?nd?ran bir sitedir. ?lçedeki ula??m seferlerinden ula??m güzergahlar?na kadar pek çok bilgiyi bu sitede bulabilirsiniz. Ba?ka sitelerden yalan yanl?? bilgiler almak yerine bu site arac?l???yla do?ru bilgilere ula?abilirsiniz. ?lçedeki tüm hizmetler bu çat? alt?nda toplanm??t?r. Tav?anl? ilçesinde kaç firma var, hangi firmalar mevcut görebilirsiniz. Hatta firmalar?n ileti?im numaralar? da portalda yer almaktad?r. Sitenin ana sayfas?nda duyurular k?sm? yer almaktad?r. ?lçe ile ilgili ya sosyal konularla ilgili haberlere bu bölümde yer verilmi?tir. Ana sayfan?n alt taraf?nda ise Tav?anl? ilçesi hakk?nda k?sa bilgiler yer almaktad?r. Tav?anl? organize sanayide hizmet veren firma say?s? ve bunlar?n telefon numaralar? da sitede bulunmaktad?r. Yani ilçede genel anlamda ne varsa hepsini bu sitede görebilirsiniz.
 
 Tav?anl? Firma Rehberinde Listelenmenin Avantajlar?
 
 Tav?anl? ilçesine özgü olu?turulan konseptte firman?z? listedi?iniz taktirde sitede ihtiyaçlar dahilinde firma arayan ki?ileri firman?za yönlendirebilmektedir. Bu sayede hizmet verdi?iniz alanda lokasyon bazl? olarak mü?teriler kazanm?? olursunuz.
 
 Tav?anl? Firma Rehberi Avantajlar?
 
 - Firman?z?n bilinirli?i ve güvenilirli?i artar. 
 - Yeni mü?teriler kazan?rs?n?z. 
 - ?nternetin reklam gücünü kullan?rs?n?z
 - Maliyetsiz bir ?ekilde reklam?n?z? yapars?n?z. 
 
 Tav?anl? ?ehir Portal? Nas?l Kullan?l?r?
 
 Tav?anl? ?ehir portal?na girdi?inizde ana sayfada arama çubu?uyla birlikte Filiz Kooperatifleri Dereli seferlerine ve sefer güzergahlar?na rastlan?r. Ula??mla ilgili irtibat numaras? da mevcuttur. Bu servisler 5 ki?i ve üzerini evinden almaktad?r. Siteye devam edildi?inde haberler k?sm? görülmektedir. Sosyal mesajl? olaylara da rastlanan bültende ilçeyle ilgili haberler de mevcuttur. Ana sayfaya devam edildi?inde Tav?anl? firma rehberi vard?r. Burda kategorilere göre firma say?lar? s?ralanm??t?r. Araç kiralama, kasap, hal? y?kama gibi firmalar?n say?lar? ve ileti?im numaralar? yaz?lm??t?r. 
 
 Ana sayfada a?a??ya do?ru devam edildi?inde ilçenin k?sa bir tan?t?m? yap?ld??? görülür. Nüfus, geçim kaynaklar? gibi bilgiler bu aç?klamada yer almaktad?r. ?l merkezine uzakl?k ve madenle ilgili bilgiler bu sayfada okunabilmektedir. ?lçe hakk?nda ba?ka ba?ka kaynaklardan k?sa ve yetersiz bilgiler almaktansa bu siteye girip ilçeyi tan?mak daha kolayd?r. Üstelik ilçe firma rehberinin sosyal medya ile ba?lant?s? bulunmaktad?r. Sosyal medya hesab?n?zdan firma rehberindeki firmalar? payla?abilir ve ihtiyac? olan ki?ilere yard?mc? olabilirsiniz. 
 
 Tav?anl? Firma Rehberinin Avantajlar?
 
 ?lçeye ilk defa gelen biri sanal ortamda Tav?anl? ile ilgili pek çok bilgi bulabilir. Fakat ihtiyac? olan bir firmaya ayr?nt?l? olarak rastlayamaz. Farkl? kaynaklardan al?nan k?sa bilgileri birle?tirmek yerine tek bir yere girip gereken tüm bilgileri almak daha do?ru olacakt?r. Bu konuda www.tavsanli.gen.tr ihtiyac? olan herkesin kullanaca?? bir yerdir. ?lçedeki ihtiyaç duyulan her firman?n say?s?n? ve numaras?n? vererek ve sosyal medyayla ba?lant? kurarak herkese yard?mc? olmaktad?r. Firma rehberi firmalar?n say?s?n? da belirterek ki?ilere seçenek imkanlar? oldu?unu da göstermektedir. Site, ilçe hakk?nda her ?eyi göstermesi bak?m?ndan ki?ilere büyük avantajlar sunmaktad?r. 
 
 ?lçede Bulunanlar ve Haberler
 
 ?lçede ula??m yapan bir firma bulunmaktad?r. 1 pideci, 1 tesisatç?,1 ?ifal? bitkiler, 1 temizlik ?irketi, 1 kasap, 1 giyim dükkan? bulunmaktad?r. ?lçede 2 tesisatç? ve 5 hal? y?kama da vard?r. ?leti?im numaralar? ile bu firmalara ula?abilirsiniz.
 
 Tav?anl? firma rehberinde haber de bulundu?una de?inmi?tik. Bu haberler t?kland???nda haberin ne zaman yay?nland???, kaç kez görüntülendi?i de görülmektedir. ?lçe ile ilgili haberler vermesi yönünden oldukça kullan??l? bir sitedir. Tav?anl? firma rehberi oldukça kapsaml? bir sitedir.
 

  • Firmalar
  • Blog
  • Alt Sayfa